Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - zadanie 18

Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Mechatroniki Stypendia

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej można uzyskać stypendium na okres odbywania stażu w ramach realizacji Zadania 18 – Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Mechatroniki projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 4.1.1).

Stypendium mogą otrzymać studenci zakwalifikowani do odbycia stażu, wyłaniani w oparciu o złożone wnioski na podstawie postępowania konkursowego – listy rankingowej. w dyspozycji Dziekana pozostają środki na realizację stażu za granicą w wysokość stypendium: 2271,36 zł. miesięcznie i krajową w wysokości 757,12 zł miesięcznie.

Wnioski o staże należy składać w dziekanacie Wydziału Mechatroniki w terminie do 10-go każdego miesiąca

Szczegółowe informacje można uzyskać od:
Prodziekana ds. Studenckich, dr inż. Ksawerego Szykiedansa -

Do pobrania: