Zadanie 35:

Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku dwustopniowych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów dziennych MECHATRONIKA

"Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia dystansu dzielącego Uczelnię od najlepszych uczelni na świecie. Zaproponowany Program Rozwojowy ma charakter długoterminowy i będzie realizowany w okresie od września 2008 r. do marca 2015 r.

W ramach projektu zakłada się realizację 55 zadań.

Okres realizacji Zadania 35: 01.10.2008 - 31.12.2011

Podstawowe działania realizowane w ramach Zadania 35 to:

  • Opracowanie materiałów multimedialnych do 40 wykładów specjalizacyjnych studiów
    I stopnia
  • Opracowanie materiałów multimedialnych do 50 wykładów studiów II stopnia
  • Opracowanie materiałów do laboratoriów i projektowań specjalnościowych I stopnia studiów oraz laboratoriów i projektowań II stopnia (łącznie 90 przedmiotów)
  • Uzupełnienie wyposażenia technicznego dziekanatu studiów
  • Wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i infrastrukturę do wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych
  • Opracowywanie i powielanie materiałów informacyjnych, promocja nowego kierunku
  • Wsparcie techniczne ogólnowydziałowych seminariów dyplomowych
  • Organizacja wyjazdowych zajęć studenckich (warsztatów kół naukowych)
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategi Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO